STRAWBERRY

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników będących KONSUMENTAMI przez sklep internetowy www.strawberry.com.pl, prowadzony przez firmę:

 

Strawberry Anna Jachowska

Ul. Odolanowska 13

60-162 Poznań
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących KONSUMENTAMI jest firma Strawberry Anna Jachowska z siedzibą przy ulicy Odolanowskiej 13, 60-162 Poznań.  Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami: NIP: 972-110-81-17

 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przesłanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Konsument wyraził zgodę – na zasadach opisanych w ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.).
  2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych – w tym celu proszę wysłać e-maila z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub wykreślenia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
  3. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE.
  4. Dla zrealizowania umowy(zamówienia) przez sklep, konieczne jest podanie następujących danych użytkownika:
  • nazwisko i imię lub nazwa firmy Użytkownika;
  • w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;
  • adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury;
  • adres e-mail Użytkownika;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapamiętuje też IP, z którego nawiązano połączenie.

Dane Użytkownika zebrane w związku z założeniem profilu (konta) w sklepie są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. do czasy rezygnacji z konta przez Użytkownika lub wypowiedzenia tej umowy przez Administratora.

Dane Użytkownika zbierane w związku z realizacją umowy sprzedaży zawartej z Administratorem, oraz tzw. historia zakupów, są przetwarzane przez okres 3 lat i 6 miesięcy od daty dostarczenia zamówienia na adres Użytkownika dla celów obrony przed roszczeniami Użytkownika.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane współpracującym podmiotom. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Państwa dane osobowe, niezbędne w celu realizacji zamówienia, mogą zostać przekazane na rzecz:

– DPD Polska Sp. z o.o. ul. Mineralna 15  02­274 Warszawa

-Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.